Navigácia

Fotogaléria

Dokumenty školy

Vnútorný poriadok školy

Základná škola Červená Voda,

Červená Voda 30, 083 01 Sabinov

 

 

 

 

 

VNÚTORNÝ

PORIADOK

ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

V Červenej Vode, 30.8.2018                        Mgr. Mária Tuptová

     „Niečo urobiť a potom to ľutovať, to je znak, že si ešte nedospel.

Ak chceš rásť, mysli na následky svojich činov ešte skôr než vykročíš.“ 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

pre pedagogických zamestnancov

 

I. Základné ustanovenie

          Základné povinnosti zamestnancov stanovuje § 81 Zákonníka práce a Zákon 552/2003 o výkone  práce vo  verejnom  záujme  a Zákon 317/2011 o pedagogických  zamestnancoch. Zamestnanci školy majú okrem základných povinností zamestnancov, ktoré ustanovujú príslušné zákony, stanovené aj osobitné povinnosti určené v Pracovnom poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy vydaný dňa 30.82018. Ďalšie povinnosti zamestnancov školy sú uvedené v internom predpise Vnútorný režim školy pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy, ktorý bol vydaný dňa 30. 8.2018 a tvorí prílohu tohto školského poriadku.

 

II. Povinnosti pedagogických zamestnancov vyplývajúce
z vnútorného poriadku školy (VPŠ)

 

1.  Pedagogický zamestnanec v plnej miere zodpovedá za kvalitatívnu úroveň a
  výsledky svojej pedagogickej práce.

2.  Pedagogický zamestnanec pozná a dôsledne sa riadi  pedagogicko-organizačnými  pokynmi MŠ  SR, pracovným poriadkom a plánom práce školy.

3.  Pedagogický zamestnanec pozná a v plnom rozsahu svojho pôsobenia uplatňuje
pokyny a predpisy pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické  predpisy    a pokyny k protipožiarnej ochrane.

 

4.  Plne využíva stanovený pracovný čas a dodržiava pracovnú disciplínu. Plní
stanovenú mieru vyučovacej povinnosti /z 37,5 hod. týždenného pracovného času/ a po jej splnení obstaráva práce súvisiace s výchovou a vyučovaním, ktoré určujú
osobitné predpisy, alebo ktoré mu uloží vedúci zamestnanec v súlade
s pracovno-právnymi predpismi, pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou.

5.  Sústavne sa snaží svojou prácou vytvárať pozitívny vzťah rodičov a verejnosti ku škole. Svojím konaním a vystupovaním v škole a na verejnosti poskytuje záruku
kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi. Svojim správaním a konaním je
príkladom pre žiakov v záujme výchovy a vzdelávania žiakov.

Do 24 hod. /najneskôr do 3 dní/ je pedagogický zamestnanec povinný predložiť   
doklad o PN alebo OČR. S oznámením dôvodu neprítomnosti v práci  oznámi
pedagogický zamestnanec  aj predpokladanú dĺžku neprítomnosti v práci.
Žiadosť o pracovné voľno bez náhrady mzdy je potrebné predkladať pred začatím
jeho čerpania. Pri neprítomnosti v práci z dôvodu prekážok na strane zamestnanca
organizácia postupuje v zmysle Zákonníka práce.

6.  Pedagogický zamestnanec prichádza na vyučovanie /aj zastupovanie/ najneskôr
15 min. pred začiatkom práce so žiakmi. Pri príchode sa zapíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod ospravedlní riaditeľovi školy. V prípade, že pedagogický zamestnanec nemôže z vážnych príčin prísť do zamestnania, oznámi svoju neprítomnosť najneskôr 15 min. pred začatím svojho pracovného času riaditeľovi školy.

7. Pred odchodom z pracoviska je pedagogický zamestnanec povinný prečítať si  
 oznamy v zborovni  /zastupovanie, akcie pre pedagógov/ a zaznačiť do knihy
 dochádzky čas odchodu z pracoviska.

8.  Pedagogický zamestnanec vykonáva dozor nad žiakmi pred začatím vyučovania a počas prestávok podľa plánu dozorov zverejneného v zborovni. Taktiež vykonáva dozor nad žiakmi, ktorí sa stravujú v MŠ, t.j. odvedie žiakov do MŠ, vykonáva dozor. Po skončení obeda sa spolu so žiakmi, ktorí navštevujú krúžkovú činnosť presunie do ZŠ.

9.  Dozor vykonávajú učitelia tak, že svojou prítomnosťou predchádzajú porušovaniu školského poriadku, upozorňujú žiakov na porušovanie školského poriadku a zabezpečujú ochranu školského majetku pred poškodením.

10.  Po príchode do školy využije pedagogický zamestnanec čas na prípravu svojej činnosti /oznamy v zborovni, príprava učebných pomôcok, zápis na tabuli a pod./.

11.  Na začiatku jednotlivých vyučovacích hodín  je pedagogický zamestnanec povinný zdržiavať sa v učebni, v ktorej bude vyučovať.

12.  Pred začatím vyučovacej hodiny pedagogický zamestnanec skontroluje stav triedy.

13. V prípade, že trieda nevyhovuje pre prácu s deťmi, oznámi uvedenú skutočnosť riaditeľke školy, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.

14. Vo vyučovacom procese pracuje pedagogický zamestnanec podľa schválených učebných osnov, používa schválené učebnice, učebné texty a literatúru. Podľa
uváženia môže pracovať aj s alternatívnymi učebnicami a textami a inou vhodnou
literatúrou.

15.  Pedagogický zamestnanec sa starostlivo pripravuje na vyučovacie hodiny, premyslenou a účelnou formou si určí postup svojej práce, aby dosiahol požadované výchovné a vyučovacie ciele stanovené pre jednotlivé predmety a ročníky. Vytvára optimálne podmienky pre tvorivú prácu žiakov.

Do 15.9.2015 si pedagogický zamestnanec vypracuje tematické výchovno-vzdelávacie plány podľa jednotnej predlohy pre školu, ktorú na celý školský  rok,  ktorý  postupne  rozpracúva   na   jednotlivé   tematické  celky  a vy-učovacie   hodiny, taktiež do TVVP zapíše aj prázdniny počas šk. roka.

16.   Pedagogický zamestnanec nesmie od žiaka žiadať, aby si na vyučovanie zaobstarával neschválené a nákladné školské pomôcky a materiál.

17.   Pedagogický zamestnanec je povinný starať sa o to, aby žiaci hospodárne a šetrne   zaobchádzali s učebnicami, učebnými pomôckami a školskými potrebami. 

18.   V priebehu výchovno-vzdelávacej práce pedagogický zamestnanec dbá :

         - aby sa žiaci všetci aktívne zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu,

         - aby žiaci dodržiavali zásady osobnej hygieny a psychohygieny,

         - aby žiaci nepoškodzovali školský a osobný majetok,

         - aby žiaci dodržiavali školský poriadok.

19.   Narušovanie vyučovania akýmkoľvek spôsobom nie je dovolené / súkromné návštevy, konzultácie s rodičmi, telefonáty a pod./. Pedagogický zamestnanec neodchádza od žiakov a nenecháva ich bez dozoru. V nutných prípadoch oznámi prerušenie vyučovania riaditeľovi školy. Je neprípustné, aby pedagogický zamestnanec poveril dozorom nad žiakmi iného žiaka alebo preniesol zodpovednosť za bezpečnosť žiakov na iných zamestnancov školy / upratovačka/.

20.  Po skončení vyučovania pedagogický zamestnanec preverí :

         - čistotu tabule, lavíc, podlahy,

         - uzatvorenie okien a vodovodných kohútikov v miestnosti,

         - vypnutie  elektrospotrebičov a osvetlenia,

         - vyloženie stoličiek na pracovné stoly, lavice.

 21.   Ak majú žiaci poslednú vyučovaciu hodinu pedagogický zamestnanec odvádza žiakov k východu zo školy, kde počká dokiaľ sa všetci žiaci prezujú a opustia budovu školy.

 22.   Na začiatku vyučovacej hodiny pedagogický zamestnanec zapíše do triednej knihy učivo a chýbajúcich žiakov.

23.   Triedne knihy, klasifikačné hárky a triedne knihy záujmovej činnosti sú po vyučovaní uložené v zborovni.

24.   Výsledok hodnotenia a klasifikácie  žiackych výkonov pedagogický zamestnanec dôsledne zapisuje do klasifikačného hárku a žiackej knižky

25.   Pedagogický zamestnanec aktívne pracuje v MZ.

26.   Pedagogický zamestnanec sa aktívne zúčastňuje podujatí usporiadaných školou. 

27.   Pedagogický zamestnanec vykonáva administratívne práce pridelené vedením školy, ktoré súvisia s jeho pedagogickou  prácou a s jeho pracovnou náplňou.

28.  Pri neúčasti na poradách ( pracovných, pedagogických radách ... ) je pedagogický  zamestnanec povinný oboznámiť sa so zápisnicou z danej porady a v zošite zápisníc svojím podpisom potvrdiť, že sa oboznámil s obsahom i uzneseniami z porady.

29.   Na vyučovacej hodine pedagogický zamestnanec nemá pri sebe mobil, aby ním nerušil vých. vyuč. proces. Telefonáty si vybaví počas prestávky, alebo po vyučovaní.  V čase porád má pedagogický zamestnanec vypnutý mobilný  telefón, aby ním nerušil rokovanie.

30.  Ak pedagogický zamestnanec so žiakmi opúšťa areál školy - vychádzka, kultúrne podujatie, exkurzia a pod. - oznámi uvedenú skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu riaditeľovi školy, informuje ho o pripravenosti akcie.

31.   Ak pedagogický zamestnanec organizuje výlet, celodennú vychádzku požiada o súhlas k akcii vedenie školy. Vedeniu školy písomne dokladuje pripravenosť akcie. Vedenie školy o plánovanej akcií informuje  zákonných zástupcov žiaka.

32.   Pedagogický   zamestnanec  v  dostatočnom   časovom   predstihu  písomne  in-formujevedenie  školy  o účasti  žiakov  na  rôznych   súťažiach,  olympiádach.(názov  akcie, dátum  konania, súpiska žiakov, zodpovedný ).

33.  Využívať deti počas vyučovania na súkromné služby pedagogický zamestnancom  alebo iným zamestnancom školy nie je dovolené. 

34.  Pedagogický zamestnanec prichádza na vyučovanie vhodne upravený. Na hodinách pracovného vyučovania, telesnej výchovy a pod. pedagogický zamestnanec používa oblečenie a telocvičný úbor, aby bol príkladom žiakom.

 35.   Pedagogický zamestnanec je povinný považovať údaje zistené o žiakovi podľa ich charakteru za podliehajúce ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov a zachovávať o nich mlčanlivosť.

36. V priestoroch školy a v areáli školy je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje.

37. Používanie telesných trestov je prísne zakázané.

38. Pedagogický zamestnanec svojimi výchovno-vyučovacími výsledkami, vedením žiakov, vystupovaním na verejnosti, ale aj v triede pred žiakmi, oblečením, komunikáciou s rodičmi a inými osobami prichádzajúcimi do školy sa snaží prezentovať meno ZŠ v čo najlepšom svetle.

39.  Pozná a v plnom  rozsahu pôsobenia uplatňuje „Pracovný poriadok pre pedagogických  zamestnancov škôl.“  

40. Vychováva žiakov v duchu demokracie, humanizmu a vlastenectva, rozvíja ich duševné i fyzické schopnosti tak, aby z nich vyrástli samostatní plnoprávni občania našej vlasti. Pri tejto činnosti vychádza zo zásad humanity, demokracie, vedy a historických, kultúrnych a vlasteneckých tradícií.     

41.   Venuje pozornosť rozvíjaniu  pohybovej a  záujmovej aktivity žiakov, vytvára podmienky pre pozitívny rozvoj osobnosti a charakteru žiakov.

42.  Premyslenou  stavbou  výchovno- vzdelávacej  činnosti, využívaním moderných metód     a foriem práce dosahuje vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti. Uplatňuje aktivizujúce prvky a formy práce, cieľavedome prehlbuje sebavzdelávacie návyky žiakov, skvalitňuje starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, ale rovnako diferencovane pristupuje k zaostávajúcim žiakom.

43.   Učí deti aktívne a účelne využívať voľný čas, no pritom rešpektuje aj ich záujmy vytváraním podmienok pre vlastnú tvorivú aktivitu žiakov.

44.  Dôsledne pracuje so školským poriadkom, dotvára priestory školy podľa obsahu, cieľov a požiadaviek výchovy mimo vyučovania.

45.  Zvyšuje si svoje odborné znalosti sledovaním najnovšej literatúry z oblasti pedagogiky a ďalších suportívnych disciplín, zúčastňuje sa na vzdelávacích programoch i ďalších formách  individuálneho štúdia. 

46.  Od prevzatia žiakov, až po ukončenie krúžkovej činnosti  preberá plnú zodpovednosť za všetkých žiakov  skupiny.

47.  Krúžková činnosť prebieha výlučne v mimovyučovacom čase podľa TVVP, ktorý musí predložený a schválený riaditeľkou školy do 30.9.2015.

48. Nedorozumenia a prípadné spory medzi pedagógmi sa riešia zásadne  v neprítomnosti žiakov.

 

III. Povinnosti triedneho učiteľa

 

1. Triedny pedagogický zamestnanec má vedúcu úlohu pri výchove a vzdelávaní žiakov svojej triedy, koordinuje úsilie všetkých pedagogických zamestnancov pri zvyšovaní celkovej úrovne žiakov.

2. Zodpovedá za výchovu a vzdelávanie žiakov svojej triedy a za inventár, ktorý bol triede pridelený /trieda, šatňa a pod./.

3. Získava a zhromažďuje údaje o žiakoch triedy a na ich základe spracováva  v prípade potreby hodnotenia žiakov.

4. Sleduje správanie sa žiakov svojej triedy, dochádzku do školy, celkový prospech a po dohode s vyučujúcimi a rodičmi robí opatrenia na zlepšenie stavu.

5. Vedie TK, KZ a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov triedy.

6. Triedny učiteľ si v zošite triedneho učiteľa zaznamenáva dôležité údaje o žiakoch  a vedie si evidenciu o upozorneniach a predvolaniach rodičov /tieto predvolania sú potrebné pri riešení problémov z dochádzkou žiakov do školy a pri porušovaní školského poriadku/.

7. Mesačne kontroluje a vyhodnocuje dochádzku žiakov, robí opatrenia na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky /pohovor so žiakom, rodičom, oznámenie RŠ,  písomné upozornenia rodičov a pod./.

8. Najneskôr v piatok každý týždeň kompletizuje triednu knihu. 

9.Raz  v mesiaci  /podľa  potreby  aj  častejšie/  v triede  uskutočňuje  triednické  hodiny.

10.   Spolupracuje s ostatnými  vyučujúcimi rodičmi  a  ostatnými  odborníkmi,   spolupráca  s   ktorými   je  potrebná   pre  dosiahnutie   požadovaných výsledkov.    

11.   Pripravuje triedne aktívy.

12.    Zabezpečuje    distribúciu   učebníc  a   školských    potrieb  v   triede   medzi žiakov. Dbá o šetrné zaobchádzanie s učebnicami, aby bol vykonaný zápis používania  učebníc na začiatku školského roka a  stav učebnice na konci školského roka. 

 13.   Vedie žiakov k tomu, aby dbali na čistotu, kultúrnu a estetickú úroveň svojho prostredia.

 14.     Triedny pedagogický zamestnanec  dôkladne pozná zdravotný a psychický stav žiaka,  osobnú   a rodinnú anamnézu ako aj základné údaje o žiakovi.

 15.     O dôverných údajoch žiaka zachováva na verejnosti mlčanlivosť.

 

IV.  Povinnosti pedagogického zamestnanca,
ktorý vykonáva dozor

1.  Účelom dozoru je zabezpečiť riadny chod školy, viesť žiakov k disciplíne, bezpečnému správaniu sa, hygiene a dodržiavaniu vnútorného poriadku školy.

2.  Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých pedagogických zamestnancov podľa pokynov vedenia školy. Plán vykonávania dozoru je v zborovni. Dozor je vykonávaný podľa rozpisu na chodbe.

3.  Nedostatky hygienického alebo bezpečnostného charakteru hlási ihneď po zistení vedeniu školy /šatňa, chodby, učebne.../.

4. Pred vyučovaním a počas prestávok sa pedagogický zamestnanec určený na dozor zdržuje na chodbe alebo v triede, v prípade priaznivého počasia na zatrávnenej ploche vedľa budovy školy a dbá o:

 • bezpečné správanie sa žiakov,
 • poriadok na WC,
 • bezpečný presun žiakov do príslušných tried,
 • dodržiavanie dĺžky prestávok /aby sa žiaci a  vyučujúci po začatí  hodiny nezdržiavali na chodbách/,
 • to, aby žiaci bez vážnych príčin neopúšťali triedu, trávnatú plochu.

5.  Dozor v jedálni je  spojený s  organizovaným  presunom  žiakov z  tried  do  MŠ.  Učiteľ,  ktorý  má  dozor  počká   žiakov  všetkých  ročníkov, ktorí   idú  na  obed po skončení vyučovania a spoločne sa presunú do  priestorov jedálne.  V jedálni dbá na poriadok a slušné správanie žiakov počas obeda. Po skončení obeda sa spolu so žiakmi, ktorí navštevujú krúžkovú činnosť presunie do ZŠ.

6.  Škodu alebo úraz zapríčinený počas prestávok dozorkonajúci učitelia hlásia vedeniu školy a po prešetrení sú povinní urobiť písomný záznam.

7. Ak je pedagogický zamestnanec, ktorý má podľa plánu dozor, neprítomný  preberá jeho povinnosti vyplývajúce z vykonávania dozoru pedagogický zamestnanec poverený jeho zastupovaním.

8. Pedagogický zamestnanec pri organizovaní akéhokoľvek spoločného podujatia / návšteva divadla, kina, výstavy, vychádzka a pod./ vykonáva  nad žiakmi  dozor a je zodpovedný za ich bezpečnosť. Pedagogický zamestnanec je povinný odviesť a doviesť žiakov do budovy školy.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

pre žiakov

 

Úvod

 

Hlavným cieľom našej školy je pripraviť našich žiakov na úspešné zvládnutie nižšieho sekundárneho stupňa ZŠ,  aby sa po ukončení povinnej školskej dochádzky stali úspešnými žiakmi stredoškolského štúdia a boli vzorom a prínosom pre našu spoločnosť. K naplneniu tohto cieľa však nepostačuje iba kvalitný výkon našich pedagógov, ale aj cieľavedomá, zodpovedná a systematická práca samotných žiakov a v duchu myšlienky, že „výchova je taká dôležitá ako vzdelanie“, je aj dodržiavanie vnútorného poriadku školy.

Vnútorný poriadok školy je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu humanity, porozumenia, znášanlivosti, priateľstva, dbá na pokyny pedagogických a ostatných pracovníkov školy, podľa svojich schopností a možností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Vnútorný poriadok školy žiak dodržiava na všetkých akciách organizovaných školou, ako exkurzie,  školské výlety, kultúrne podujatia, v jedálni MŠ, a aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin.

Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s § 153 školského zákona, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základných  školách v znení neskorších predpisov a Organizačného pokynu KšÚ v Prešove č. RD/2011/01222-1,  je v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa (OSN) a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy) a príslušnými legislatívnymi zmenami.

 

I. Organizácia vyučovania

I. 1.   Vyučovanie

 

1.   Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín, s ktorým sú žiaci včas oboznámení podľa nasledujúceho rozpisu vyučovacích hodín:

 

 

Hodina

Od

Do

1.

8:00

8:45

2.

8:55

9:40

3.

9:55

10:40

4.

10:50

11:35

5.

12:00

12:45

6.

12:50

13:35

 

Medzi 4. a 5. vyučovacou hodinou majú žiaci obedňajšiu prestávku. Vyučujúci odprevadí žiakov do jedálne školy, kde vykoná dozor nad žiakmi. Ostatný žiaci sa zdržujú v triede. 

2.   Budova školy sa otvára pre žiakov 20 minút pred vyučovaním a uzatvára sa  v čase od 8:00 do 11:35 /bližšie prevádzkový      poriadok/.

3.  Žiak môže počas vyučovania a počas prestávok opustiť budovu školy  iba  s  triednym  učiteľom,  ktorý  sa  preukáže  podpísanou  priepustkou . Ak pre žiaka príde zákonný zástupca, vyučujúci ho odprevadí ku šatni.

 

4.  Počas prestávky sa žiak spravidla zdržiava v triede a využíva ju na oddych a na   

     prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

 

I. 2.   Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

 

1.   Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

 

2.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len "zákonný zástupca") triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

 

3.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie  dni, predloží žiak potvrdenie lekára.

 

4. Zákonný zástupca žiaka má právo odôvodnene ospravedlniť absenciu žiaka v každom polroku najviac 5 dní za polrok. Každá ďalšia absencia musí byť podložená lekárskym alebo iným úradným potvrdením.

 

5. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

 

6.   Žiaka môže uvoľniť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti podpísanej jeho zákonným zástupcom,

      a)   z jednej vyučovacej hodiny vyučujúci daného predmetu,

      b)   z viac ako jednej vyučovacej hodiny, najviac však na 3 dni, triedny učiteľ,

      c)   na viac ako 3 dni riaditeľ školy.

 

7.   Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného  predmetu  alebo 
od  telesných  úkonov  spojených s vyučovaním  niektorých  predmetov  na  základe  vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov. 1

 

 

 

1)   Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981        č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb. § 37 školského zákona.

II.   Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov

II. 1.   Pravidlá správania žiakov

 

1   Žiak sa v škole správa slušne, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak sa správa slušne aj mimo vyučovania, a to počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

 

2.  Žiak chodí do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na činnostiach, ktoré škola organizuje .Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti  je pre prihláseného žiaka povinná.

 

3.   Žiak je v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.

 

4.  Žiak chráni učebnice a školské potreby. Udržiava v poriadku a v čistote svoje         miesto, triedu a ostatné školské priestory, chráni majetok pred poškodením, nosí do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.

 

5.  Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. Zdržiavať sa  v  školských  priestoroch  v  čase  mimo  vyučovania  môže  žiak  len  za
podmienok určených školským poriadkom.

 

6.  Žiak chráni svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

 

 

7. Počas vyučovania žiak nepoužíva mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky.

 

8. Žiak nenosí do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakova pedagogických zamestnancov.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

II. 2.   Výchovné opatrenia

 

 

 1. Výchovnými  opatreniami sú  pochvaly a  iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
 2.  2.  Pochvalu  alebo  iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy; môže ich  udeliť aj  iná  organizácia alebo  orgán.  Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

 

3.  Porušenie školského poriadku môže byť menej závažné a závažné porušenie povinnosti alebo obmedzení v školskom poriadku.

     

     a) menej závažné porušenie disciplíny – opakované zabúdanie učebných pomôcok, neslušné vyjadrovanie, opakované vyrušovanie, nerešpektovanie dozorkonajúceho učiteľa, úmyselné znečisťovanie prostredia, poškodzovanie školského majetku, naháňanie po chodbách, podvod a vedomé klamanie učiteľa.

 

    b) závažné porušenie disciplíny – neospravedlnená neprítomnosť na školskom  vyučovaní počas celého dňa, spáchanie priestupku alebo činu inak trestného  v priestoroch školy, ktoré boli prešetrené s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu, fajčenie, požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotronických látok v čase školského vyučovania alebo príchod do školy pod ich vplyvom, odmietnutie  podrobiť sa vyšetreniu za účelom ich zistenia, šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov vzdelávacieho procesu.

 

 Žiakom podľa závažnosti porušenia disciplíny budú  uložené niektoré z týchto opatrení:

 

a) napomenutie od triedneho učiteľa - 3× opakované menej závažné porušenie disciplíny

      pokarhanie od triedneho učiteľa – menej závažné porušenie disciplíny, ak ani po predchádzajúcom opatrení nedošlo k náprave

b)  pokarhanie od riaditeľa školy -  opakované menej závažné porušenia disciplíny, ak  nenastala náprava po predchádzajúcich opatreniach

     c)  znížená známka zo správania – závažné porušenie disciplíny, najprv  

    pohovor so zákonným zástupcom, z ktorého sa urobí písomný záznam viď.

    ods. IV., ak nenastane náprava žiakovi je znížená známka zo správania

 

4.  Výchovné opatrenia udelené  žiakom oznámi riaditeľka školy ich zákonným zástupcom písomnou formou. Výchovné opatrenie sa  zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

 

5.   Udelenie  zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm.c) a d) zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo v katalógovom liste žiaka.

 

 

II. 3.   Hodnotenie a klasifikácia

 

1.  Prospech žiakov sa klasifikuje známkou/podľa pokynu MŠ Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy/, základom pre konečnú klasifikáciu žiaka je percentuálne vyjadrenie jeho vedomostí a zručností v príslušnom predmete. O podmienkach klasifikácie je žiak oboznámený na úvodných hodinách príslušného predmetu; pokiaľ dôjde ku zmene podmienok klasifikácie, aj v priebehu školského roka.

 

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

         1 – výborný,

         2 – chválitebný,

         3 – dobrý,

         4 – dostatočný,

         5 – nedostatočný

 

Stupeň 1 (výborný)                                                      

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)                                              

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)                                                      

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný) - Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)-  Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa

 

V 1.-4. ročníku ZŠ: výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova, informatická výchova, pracovné vyučovanie, náboženská výchova, teda všetky výchovné predmety sa hodnotia slovne a to nasledovne/podľa pokynu MŠ Metodický pokyn č. 22/2011na hodnotenie žiakov základnej školy/.

 

Veľmi dobré výsledky

Dobré výsledky

Uspokojivé výsledky

Neuspokojivé výsledky

 

 

 

 

 

 

 

2.   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

 

 

1

veľmi dobré

2

Uspokojivé

3

menej uspokojivé

4

neuspokojivé

 

3.   Za neospravedlnené vymeškané hodiny sa žiakovi udeľuje:

 

 

Počet neospravedlnených vymeškaných hodín

opatrenie

 5-15

upomienka rodičom (1,2,3) x 5 hodín

viac ako 15

oznámenie o zanedbaní povinnej školskej dochádzky (OcÚ), ktorá je to povinná oznámiť príslušnému ÚPSVaR

viac ako 60 vyuč. hod. za rok

riaditeľ školy oznámi obci a tá je povinná začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z.z.

viac ako 100 vyučovacích hodín

oznámenie na OcÚ, príslušná obec podá podnet na trestné stíhanie zákonných zástupcov v zmysle § 211 ods.1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže (Usmernenie GP SR od riaditeľa trestného odboru JUDr. T. Šumichrasta IV. Spr. 246/09-12 z 30.11.2009)

 

     

4.  Riaditeľ školy  zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.

 

 

II. 4.   Celkové hodnotenie

 

1.  Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

 

2. Celkové   hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého                 a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:
       a) prospel

      b) neprospel

3. Pri  hodnotení a klasifikácii  žiaka s vývinovými  poruchami  alebo  žiaka  so  zdravotným  postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

 

4. Celkové hodnotenie žiaka druhého až štvrtého ročníka sa vyjadruje takto:

 

   a) prospel s vyznamenaním

   b) prospel veľmi dobre

   c) prospel

   d) neprospel

 

5. Žiak  prospel  s vyznamenaním,  ak  ani v jednom  povinnom  vyučovacom predmete nemá stupeň   prospechu  horší   ako  chválitebný,  priemerný  stupeň    prospechu   z   povinných vyučovacích  predmetov  nemá  horší  ako  1,5  a jeho  správanie je  hodnotené ako „veľmi  dobré“.

11. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň  prospechu  horší  ako  dobrý,   priemerný  stupeň  prospechu  z   povinných    vyučovacích  predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

12. Žiak   prospel,   ak   nemá   stupeň   prospechu   nedostatočný   ani   v   jednom povinnom vyučovacom predmete.

13. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný. Žiak opakuje ročník .

14. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

 

Pravidlá pre žiakov

 

1. Žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny, s ktorými je oboznámený triednym učiteľom spravidla na začiatku školského roka a správať sa tak, aby predchádzal úrazom a neohrozoval vlastné zdravie i zdravie iných.

2.  Po príchode do školy a pred odchodom zo školy je žiak povinný prezuť sa do vhodnej obuvi, ktorú nepoužíva na hodinách telesnej výchovy.

 

3.   Do odborných učební  môže žiak vstúpiť iba so súhlasom vyučujúceho.

 

4.   Po začatí  vyučovacej  hodiny  je žiak  povinný byť na  svojom mieste s výnimkou bodu 3.

 

5.   Ak je žiak nepripravený na vyučovaciu hodinu, je jeho povinnosťou sa na začiatku hodiny ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu s uvedením dôvodu nepripravenosti.

 

 

6.   Ak triedny učiteľ vypracoval zasadací poriadok, je žiak povinný ho rešpektovať.

 

7.  Žiak je povinný udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote a po skončení vyučovacej hodiny uviesť ho do pôvodného stavu.

 

8.   Žiak je povinný pred vyučovacou hodinou vypnúť mobilný telefón.

 

9.  Ak žiak z dôvodu neúčasti na vyučovaní nenapísal vopred známy didaktický test, je povinný s učiteľom konzultovať ďalší postup.

 

10. Žiak je povinný plniť funkciu týždenníka v rozsahu vyučovacej hodine určenom triednym učiteľom, pričom:

      a)   zodpovedá za čistotu tabule,

      b)   zodpovedá za čistotu a poriadok v triede,

       c)   má prehľad o chýbajúcich žiakoch, ktorých neprítomnosť po vyzvaní hlási       príslušnému vyučujúcemu,

d)   po ukončení vyučovania zodpovedá za poriadok v triede a za to, aby boli vyložené všetky stoličky

 

12. Žiak, resp. jeho zákonný zástupca  je povinný oznámiť zmenu dôležitých osobných údajov (hlavne zmenu mena, zmenu bydliska a zmenu telefónnych čísel potrebných na okamžité nepredvídané spojenie s jeho zákonným zástupcom) triednemu učiteľovi do 5 dní, od kedy ku zmene došlo.

 

13. Žiak je povinný dodržiavať všeobecné záväzne predpisy a platné zákony.

 

III. 2.   Zákazy

 

1.   Žiak nenosí  do školy väčšie sumy peňazí a drahé alebo cenné predmety. Tieto nosí žiak iba na vlastnú zodpovednosť.

 

2.   Žiak nezískava veci krádežou alebo iným nedovoleným spôsobom.

 

3.   Žiak sa nevyjadruje vulgárne a nespisovne.

 

4.   Žiak slovne nezastrašuje, fyzicky a psychicky nevyvíja násilie a akúkoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví.

 

5.   Žiak nepropaguje ani nešíri násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.

 

6.  Žiak v čase vyučovania neprijíma akékoľvek súkromné návštevy, okrem odôvodnených prípadov. V sporných prípadoch o odôvodnenosti návštevy rozhoduje triedny učiteľ.

 

7.   Počas   vyučovacích   hodín    žiak    nevyrušuje,   nenašepkáva,    neodpisuje,   nepoužíva nedovolené   pomôcky a   informačné   pramene  a nezaoberá  sa činnosťami,  ktoré nie sú predmetom vyučovania.

 

8.  Žiak sa  nevykláňa  z okien, nevysedáva na oknách, laviciach, zábradlí, schodišti a podlahách.

 

9. Žiak neznečisťuje a nepoškodzuje školský nábytok, zariadenia učební, šatní a ostatných priestorov školy (učebnice, lavice, stoličky, steny...). Vzniknutú škodu je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný odstrániť alebo uhradiť.

 

10. Počas vyučovania a prestávok v budove školy je zakázané nosiť na hlave šiltovky.

III. 3.   Práva žiaka

 

1.   Žiak má právo na kvalitný a jemu zrozumiteľný výklad.

2.   Žiak má právo položiť otázky k danému učivu a dostať na ne primerané odpovede.

3.   Žiak má právo na omyl.

4. Po dlhodobej neprítomnosti má žiak právo dohodnúť sa o spôsobe prípravy na preverovanie jeho vedomostí.

5.   Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

 

6.   Žiak má právo na bezprostredné oznámenie hodnotenia ústnej odpovede a jeho stručného odôvodnenia ako aj na zdôvodnenie chýb v písomných didaktických testoch.

 

7.   Každý žiak má právo v rámci študijného procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, materiály, v súlade s podmienkami prevádzky školy.

 

8.   Žiak má právo na ohľaduplné a taktné správanie zo strany zamestnancov školy i spolužiakov.

 

9.  Žiak má právo vo vhodnom čase a priestore primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

 

10. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov a pokiaľ triednym učiteľom nebol vypracovaný zasadací poriadok.

 

11. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje tento vnútorný poriadok školy.

 

12. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ neporušuje tento vnútorný poriadok školy.

 

13. Žiak má aj ďalšie práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a platných zákonov.

 

14. Žiak má právo na dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa“ prijaté UNESCOM 20.11. 1959

     

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

pre rodičov

 

                      I. Práva rodičov (zákonných zástupcov)

 

 

Rodič, ako zákonný zástupca žiaka má právo:

 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a so školským poriadkom.

3. Vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu školskej samosprávy.

4. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.

5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

6. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

   II. Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

  

Rodič, ako zákonný zástupca žiaka je povinný:      

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Nahlásiť zmeny týkajúce sa bydliska, telefónnych čísel, poisťovne dieťaťa; poskytnúť informácie o doplnení Splnomocnenia na prevzatie dieťaťa;

 

5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil.

6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas. Plnenie povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom podľa § 23 zákonný zástupca požiada vedenie školy písomne.

7. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu a to triednej učiteľke , ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole a to v daný deň neprítomnosti žiaka.

8. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najneskôr do troch dní. V odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť na vyučovaní.

9. Rodičom nie je dovolené vyrušovať učiteľa počas vyučovania, pokiaľ to nebolo vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy , alebo jeho zástupcom.

10. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania a plnú zodpovednosť aj pri akciách školy, na ktorých sa zúčastňuje,   kde ako rodič zodpovedá za svoje dieťa.

11. V stanovenom termíne uhradiť poplatky za stravu, bežné výdavky (ZRPŠ, triedny fond, za učebné pomôcky a pod.). V prípade, ak čiastku nemožno z akýchkoľvek dôvodov zaplatiť naraz, dá sa čiastka rozdeliť na polovicu, ale to len v prípade dohody s triednou učiteľkou.

 

12. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že zadržané elektronické zariadenie, alebo iné predmety, ktoré sú zakázané do školy alebo počas vyučovania nosiť (mobil, tablet, šiltovka, zapaľovač a pod.) si musí sám osobne vyzdvihnúť, alebo budú dieťaťu odovzdané na konci školského roka.

 

13. Rodič je povinný sa pravidelne informovať o dianí školy a to prostredníctvom informácií v slovníčku žiaka, v žiackej knižke, na  internetovej stránke a prostredníctvom  informovanom súhlase. 

 

III. Spolupráca školy a rodiny 

 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Do žiackej knižky sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné hodiny.

   

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v žiackej knižke musí byť premyslená a taktná.

 

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je  vhodnejší spôsob stretnutia s rodičmi – napríklad rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine. Pri závažnom porušení disciplíny riaditeľ školy uloží výchovné opatrenie, ktoré musí byť prerokované so zákonným zástupcom. Z prerokovania riaditeľ vyhotoví záznam, v ktorom zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k veci a zároveň bude poučený o povinnostiach zákonného zástupcu žiaka. V zázname zákonný zástupca písomne uvedie „V plnom rozsahu som bol poučený o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku, ktorým som porozumel, beriem ich  na vedomie a v nasledovnom období zabezpečím nápravu svojho dieťaťa.“

 

4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľku školy, aby bol žiak preskúšaný pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenuje riaditeľka školy.

 

 Záverečné ustanovenia

 

1.  Školský poriadok bol prekonzultovaný s pedagogickou radou.

 

2.  Školský poriadok je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov, žiakov a rodičov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi riaditeľka školy a triedny učiteľ, prípadne pedagogická rada.

 

3.  S obsahom školského poriadku sú žiaci oboznámení na začiatku školského roka, čo potvrdia svojim podpisom na príslušnom vyhlásení, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi.

 

4. Školský poriadok je možné po prerokovaní s orgánmi uvedenými v bode IV. 1. kedykoľvek meniť a dopĺňať. So zmeneným alebo doplneným školským  poriadkom sú žiaci ihneď oboznámení.

 

5.  Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť .3.9.2018

 

 

Rešpektovanie školského poriadku prinesie žiakom úctu, vážnosť a  uznanie učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu formou písomnej pochvaly.

 

     „Deti sa neriadia našimi slovami, ale našimi skutkami“ (James Baldwin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Červená Voda
  Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
 • +421 911 225 786

Fotogaléria