Navigácia

Fotogaléria

O škole

Profil školy

Základná škola spojená s materskou školu na Červenej vode je malotriednou obecnou školou, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces v 2 kmeňových triedach ZŠ a jednej triedy MŠ a v 1 oddelení školského klubu detí. Prostredie neúplnej školy využívame ako pozitívum – rodinnú školu.

 

Medzi ďalšie podstatné pozitíva návštevy našej školy považujeme – nižší počet žiakov v triede, ktorý umožňuje individuálny prístup. Didaktické pomôcky sú k dispozícii väčšinou všetkým žiakom a môžu s nimi pracovať všetci spoločne, individuálne či skupinovo.  Spojenie nižšieho ročníka s vyšším umožňuje pracovať s nadanými žiakmi, vyšší ročník spojený s nižším má šancu „dohnať“ učivo, ktoré spôsobuje ťažkosti, možnosť kooperatívneho vyučovania každý deň, samostatnosť pri plnení zadaných úloh a vyššia úroveň tichého čítania.

 

Umožňujeme žiakom efektívne rozvíjať ich osobnosť a primárne poznanie, nadobúdaním rozmanitých vedomosti a zážitkami, ktoré predstavujú cestu za lepším, šťastným životom, a to všetko v prostredí, ktoré  je žiakom známe a blízke. Poslaním našej školy je aj pripraviť žiakov na reálny, pracovný aj osobný život, priamym riešením modelových alebo vzniknutých problémov, ktoré so sebou život prináša.

 

Pre žiakov pripravujeme množstvo zaujímavých aktivít a zapájame sa do rôznych projektov v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho modernizácie. Viac sa o organizácii vyučovania v našej ZŠ môžete dozvedieť zo školského vzdelávacieho programu – „Vedomosťami a zážitkami za lepším životom“.

 

Našou víziou je škola pripravujúca žiakov na samostatné a aktívne zapojenie sa do života prostredníctvom osvojovania si vedomostí, ovládania cudzích jazykov, rozvíjania vzťahu k životnému prostrediu a k počítačovej gramotnosti.

 

    Aby vyučovací proces prebiehal v súlade s cieľmi školy, snažíme sa o otvorenú komunikáciu a spoluprácu. Každý žiak má možnosť vyniknúť, verejne predviesť výsledky svojej práce na rôznych súťažiach, a rôznych  podujatiach školy. V škole  dbáme  aj na:

  • upravené a estetické prostredie tried, chodieb, tématická výzdoba školy, tried (jeseň, vianoce...)  
  • zverejňovanie aktuálnych informácií o aktivitách školy a fotodokumentácie podujatí na nástenkách, na webstránke školy a v kronike
  • budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi
  • bezpečnosť, úpravu a čistotu školského areálu

 

     Aby sa deti zamestnanci školy,  ale aj rodičia,  cítili, že škola je podnetná,  že deti sú v bezpečí, aby sa tu všetci cítili ako doma.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Červená Voda
    Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
  • +421 911 225 786

Fotogaléria